Biokaasu

Biokaasulla tarkoitetaan metaania (CH₄) jota saadaan tuotettua reaktorissa mädättämällä biosyötettä.Normaalireaktiossa noin 60% tuotetusta kaasusta on metaania ja loput on hiilidioksidia (CO₂ ) ja epäpuhtauksia.Vetybuustauksella tarkoitetaan vedyn (H₂) syöttämistä prosessiin, jolloin suurin osa hiilidioksidista sitoutuu lisämetaaniksi ja samalla ympäristön kuorma pienenee.Syötteeksi käy maaseudulla esimerkiksi peltojae (mm. nurmi) ja karjanlanta.Vuonna 2022 julkaistava RES2 direktiivi määrittelee tarkemmin, mistä syötteestä tuotettu biokaasu katsotaan uusiutuvaksi ja tämä osaltaan vaikuttaa siitä maksettavaan hintaan.